ตรวจสอบผลการเรียน

   ข้อแนะนำในการใช้งาน
   1) ถ้าต้องการตรวจสอบผลการเรียนทุกภาคเรียน ให้กรอกเฉพาะรหัสนักศึกษาให้ครบ 10 หลักโดยไม่ต้องกรอกภาคเรียน
   2) ถ้าต้องการตรวจสอบผลการเรียนแต่ละภาคเรียน ให้กรอกรหัสนักศึกษา และภาคเรียนให้ตรงตามที่ต้องการตรวจสอบ

 

รหัสประจำตัวนักศึกษา :
ภาคเรียน :

 

       หมายเหตุ  :  โปรดตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนกับงานวัดผลหรืองานทะเบียนอีกครั้ง ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2562

.................
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี (ผู้พัฒนาโปรแกรม)
8 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ : 042-246-690 โทรสาร : 042-243-236